سن اميد به زندگي در ايران به ۷۳٫۵ رسيد

سن اميد به زندگي در ايران

معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت:در ابتداي انقلاب اسلامي ميزان اميد به زندگي در ايران ۵۰ سال بود كه اين رقم در زمان حاضر به ۷۳٫۵ سال رسيده است.

telegram

ادامه مطلب