ارائه امکانات رفاهی و خوابگاهی دانشگاه فردوسی

ارائه امکانات رفاهی دانشگاه فردوسی تابستان ۹۴

رئیس اداره رفاه دانشجویان دانشگاه فردوسی با اشاره به ارائه امکانات رفاهی خوابگاه به دانشجویان در فصل تابستان گفت: امسال تنها سه رشته در مقطع کارشناسی ارشد از امکانات خوابگاهی برخوردار خواهند بود.

ادامه مطلب